Ònkà: Oókànlélógún Dé Àádọ́ta (counting 21-50)

Nínú ìwé alákọ̀ọ́bẹrẹ̀ kìn-ín-ní, a ti ko ekọ́ òǹkà Yorúba láti ori oókan dé orí ogún. Ní ìpele kejì yìí, ẹ̀kọ́ ò̀ǹkà wa yóò tẹ̀síwájú láti orí oókànlélógún dé orí àádọ́ta.

Ìròpọ̀ (+) ni a ó máa ṣe tí a ó fì dé orí ẹẹ́rinlélógún.

20 + 1 = 21   oókànlélógún

20 + 2 = 22    eéjìlélógún

20 + 3 = 23    ẹẹtàlélógún

20 + 4 = 24    ẹẹ́rìnlélógún

 

Ìyọkúrò (-) àṣewásẹ́yìn ni a ó máa ṣe tí a ó fi dé ori oókandínlọ́gbọ̀n.

30 -5 = 25    aárùn-úndínlọ́gbọ̀n

30- 4 = 26    ẹẹ́rìndínlọ́gbọ̀n

30 -3 = 17    eetadinlogbon

30 -1 = 29    oókàndínlọ́gbọ̀n

30 =   30      ọgbọ̀n.

 

Ìròpọ̀ (+) ni a ó máa ṣe tí a ó fì dé orí ẹẹ́rinlèlọ́gbòn

30 + 1 = 31  oókànlélọ́gbò́n

30 + 2 = 32  eéjilélọ̀gbọ̀n

30 + 3 = 33  ẹẹ́tàlẹ́lọ́gbòn

30 + 4 = 34 ẹeṛ́inlélọ́gbòn          abbl

35- aárun-úndinlógóji

36- ẹẹ́rìndínlógójì

37- ẹẹ́tàdinlógójì

38  oókàdínlógójì

40 – ogójì

41- Oókànlélógójì

42- eéjilélógójì

43- ẹẹ́talélógójì

44- ẹẹ́rìnlélógójì

45- aárùn-úndínláàdọ́ta

46- ẹẹ́rìndínláàadọ́ta

47- ẹẹ́tàdínláàádóta

48- eéjìdínláàádọ́ta

49- oókàndínláàádọ́ta

50- àádọ́ta.

 

ÌṢẸ́ ṢÍṢÉ

Kọ àwọn fìgọ̀ wọ̀nýi ni èdè Yorùbá: (write the following figures in Yoruba language)

29=

22=

40=

33=

27=

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on Android [DOWNLOAD]

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on iPhone [DOWNLOAD]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!