ORÚKỌ ORÍṢÌÍ ẸYẸ (names of different birds)

Àdá (bat)
Igún (vulture)
Pẹ́pẹ́yẹ (duck)
Àkukọ (cock)
Idì (eagle)
Ọ̀kín (peacock)
Àdàbà (dove)
Òwìwí (owl)

IṢẸ́ ṢIṢÉ

Sọ ọrùkọ àwón ẹyẹ wọ̀nyí ( name the following birds)

Get more class notes, videos, homework help, exam practice etc on our app [CLICK HERE]

Upgrade your teaching with ready-made & downloadable class notes on our app [CLICK HERE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!