ÒǸKÀ II: OÓKÀNLÁ DÉ OGÚN (Counting 11-20)

 

11  Oókànlá

 

12     Eéjìlá

 

13     Ẹẹ́talá

 

14    Ẹẹ́rìnlá

 

 

15    Aárùn-úndínlógún

 

16  Ẹẹ́rìndínlógún

 

 

17     Eẹ̣́tàndínlógún

 

 

18   Eèjìdínlógún

 

 

19     Oókandínlógún

 

20   Ogún.

   

 

IṢẸ́ ṢỊṢE

Tọ́ka sí orúkọ tó ń ṣe àfihàn figọ̀ wọ̀nyí: match the figures with the right names)

18                                                      Eéjìlá

16                                                      Ogún

12                                                      Ẹẹtadínlógún

17                                                      Ẹẹ́rindínlógún

20                                                      Eéjìdínlógún

For more class notes, homework help, exam practice, download our App HERE

Join ClassNotes.ng Telegram Community for exclusive content and support HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!